Donate |Membership |FAQ | Volunteer | Jobs | Press Room | Contact Us | Join our Mailing List
Vizcaya Museum and Gardens
 
 
 
Home
 
 

Enfomasyon Vizité

  • Vizcaya garden

Listwa Vizcaya

Vizcaya te konstwi kòm rezidans sezon ivè Miami pou òmdafè Ameriken James Deering (1859-1925). Se twa nèg ki te responsab kreye konsepsyon ekstwòdinè achitekti enspire Ewopeyen sa-a ki sou Biscayne Bay la: F. Burrall Hoffman (1882–1980) te kreye konsepsyon bilding yo; Diego Suarez (1888–1974) te fè plan janden yo; epi Paul Chalfin (1873–1959) te direktè atistik pou tout pwojè a.
 
Konstwi nan dezan (1914–1916), Gwo Kay la sipoze parèt ansyen, kòm si yon fanmi tap viv ladan depi plizyè syèk. Kay la gen ladan li chedèv atistik ak mèb ki te kolekte an Ewòp ak Etazini ansanm ak dè atik ki te espesifikman kreye pou Vizcaya. Li genyen tou teknoloji inovatè ak konfò modèn nan koumansman lane 1900 yo.
 
Jaden byen desinen yo, konplete an 1922, se yon melanj achitekti Fransè e Italyen ak plant ki byen grandi nan andwa sou-twopikal. Yo montre yon etalaj estati, fontèn ak achitekti.
 
Apre lanmò Deering an 1925, yon ti gwoup anplwaye antretni pwopriyete a.  An 1952, yo bay Konte Miami-Dade li, epi li vin louvri kòm yon mize, Kounyeya li se yon Lye Istorik Nasyonal epi li se yon mize akredite. 
 
Misyon nou se pou prezève Vizcaya pou angaje kominote nou an ak vizitè yo nan aprann atravè lèza, listwa ak anviwonnman ekolojik la.

Orè ak Frè Rantre

Vizcaya akeyi vizitè chak jou esepte lè madi, Thanksgiving (Aksyon Degras) ak Jou Nwèl de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

Adilt $22
Adolesan 13-17 an $15
Timoun 6-12 an $10
Timoun 5 an oswa mwens Gratis
Granmoun 65 an ak piplis ki gen Kat Didantite $16
Etidyan ak Kat Didantite $15
Vizitè ki sou chèz woulant $10
Veteran ak pèsonèl sèvis aktif militè sèlman avèk idantifikasyon Gratis

Nou asepte kash, MasterCard, Visa ak American Express.
Tikè yo enkli admisyon nan Gwo Kay la ak lakou yo.

Adrès ak Direksyon
Vizcaya Museum & Gardens
3251 South Miami Avenue
Miami, FL 33129
Telefòn: 305-250-9133

KAT JEYOGRAFIK

Vizcaya ideyalman sitiye nan pati nò Coconut Grove nan Miami, toupre wout I-95 ak anba lavil Miami e jis kèlke minit de South Miami Beach.  Pakin gratis.

Nan Metrorail: Desann nan estasyon Vizcaya. Travèse US 1 sou pon pyeton an. Kontinye nan menm direksyon an, yon blòk pou rive sou South Miami Avenue. Travèse SW 32 Road epi kontinye ale sou pasaj pyeton an. Travèse South Miami Avenue pou rantre nan Vizcaya.
  
Soti nan Sid: Pran US 1 (South Dixie Highway) nò rive SW 17yèm Aveni. Tounen adwat sou SW 17yèm Aveni (a lès). Tounen agoch sou South Bayshore Drive. Tounen adwat nan 5yèm limyè pou rantre Vizcaya.
  
Soti nan Nò, Lès ak Lwès: Kontinye sou I-95 sid epi soti nan Exit 1A. Tounen agòch sou SW 26èm Road. Tounen adwat sou South Miami Avenue. Tounen agòch nan 3yèm limyè a pou rantre Vizcaya.
  
Vizite Vizcaya

Kat plan Vizcaya pou vizitè yo disponib an Angle, Panyòl, Fransè, Pòtigè ak Kreyòl.

Gwo Kay la gen 34 chanm dekore ki òganize otou yon lakou santral. Tout enteryè yo ekstrèman kreyatif, melanje atizay ak mèb istorik ke Deering te pote soti an Ewop ansanm ak sa ki te kreye espesyalman pou kay la.

Nan deyò kay la, eksplore jaden ak lakou pezib nou yo avèk dè panorama espektakilè de Biscayne Bay nan yon Chaloup Vizcaya ki inik. Jaden yo melanje konsepsyon tradisyon Ewopeyen yo ak plant soutwopikal.

Pran yon ti tan pou amize w nan Kafe a ak nan ti Boutik la—ki sitiye nan sal jwèt istorik Vizcaya yo, ki bay sou pisin distenktiv enteryè-eksteryè nou an.

Dekouvri Vizcaya: Tou Odyo

Vizcaya ofri yon tou odyo gide ki dire 90 minit, disponib an Angle, Panyòl, Fransè, Pòtigè ak Kreyòl. Tou odyo a ansanm ak plan kay la ki akonpaye tou a disponib pou sèlman $5 epi li gen enfòmasyon sou Gwo Kay Vizcaya ak jagen yo.

Vizit Gide

Vizcaya ofri vizit gide pou Gwo Kay la san frè adisyonèl pou vizitè yo. Tou an fèt an Angle, li dire 45 minit epi li fèt sou premye etaj Gwo Kay la ak nan kèk zòn nan jaden yo. Orè tou yo afiche chak jou.

Fanmi

Vizcaya ofri gid pou fanmi pou Gwo Kay la ak jaden yo an Angle ak Panyòl san okenn frè. Gid la gen yon plan kay la ak yon varyete objè ki enterese timoun yo ensike prezante kestyon ak aktivite pou ede fanmi yo eksplore istwa Vizcaya ansanm ak istwa koleksyon atizay yo. Aprann plis

Konsèy pou Vizitè yo

Sifas yo: Tanpri rete konsyan epi pran prekosyon sou mach eskalye yo ak planche yo ak teren lakou yo ki inegal toupatou nan Gwo Kay Vizcaya-a, jaden yo ak teren lakou yo.

Fotografè ak Videyo: Ou gen dwa fè foto ak videyo deyò a sèlman.  

Sachè: Nou pa gen yon kote pou bay kenbe sachè. Ajan sekirite nou yo gen dwa mande gade sa ki nan yon sak lè wap rantre epi yo gendwa entèdi yon moun rantre ak gwo sak ki ka andomaje koleksyon atizay/mèb yo.

Pousèt: Sèlman pousèt yon plas yo ka rantre nan kay la; ou ka kite pousèt yo deyò oswa pote yo monte eskalye yo lè wap vizite dezyèm etaj la. Tanpri fè atansyon pou evite kontak ak papòt yo, mi yo oswa mèb yo.

Prezèvasyon: Vizcaya frajil. Tanpri pa manyen objè yo nan mize a. Pa ni apiye ni monte sou pòt yo, baryè yo ak mi yo. Epi tanpri pa ni kanpe ni chita sou estatis yo, fontèn yo oswa balistrad yo. Mèsi.

Zannimo: Se sèlman chen ki bay asistans yo ki gen otorizasyon rantre nan Vizcaya.

Aksesibilite
 
Si w bezwen yon espas pakin aksesib, tanpri pale ak yon ajan sekirite lè w rive.
 
Premye etaj Gwo Kay la pi aksesib pou vizitè ki sou chèz woulant yo; aksè sou chèz woulant pou dezyèm etaj la trè limite.

Chèz woulant yo disponib pou prete sou prensip premye vini premye sèvi. Si w vle prete yon chèz woulant, tanpri fè asistan kote yo vann tikè yo konnen lè w rive.

Pòsyon santral jaden fòmèl yo aksesib, men chemen yo se prensipalman tè ak gravye epi gen kèk zòn jaden ki gen aksè limite oswa san okenn aksè.

Vizcaya Kafe ak Boutik la konplètman aksesib pou vizitè yo ki sou chèz woulant.

visit